๗. ชโย - ไชโย

โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

          คำว่า ชโย และ ไชโย เป็นคำอุทานที่เปล่งออกเพื่อแสดงความยินดี เช่น ไชโย ! คุณพ่อจะพาเราไปเที่ยวหน้าร้อนนี้. ขอให้บ่าวสาวจงมีความสุขชั่วนิรันดร์ ไชโย ! ไชโย ! ไชโย!

          คำว่า ชโย หรือ ไชโย แปลว่า ชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงนำมาจากคำร้องอวยชัยของแขกยาม ที่มาเล่นโขนเรื่องรามเกียรติ์ถวาย. และได้โปรดให้พวกเสือป่าเปล่งคำว่า ชโย หรือ ไชโย แทนการร้อง โห่ ที่เคยใช้มาก่อน ต่อมาคนอื่นก็ใช้ตาม.

          คำว่า ชโย ไชโย นอกจากจะเปล่งเพื่อแสดงความยินดีแล้ว ยังอาจใช้ลงท้ายคำประพันธ์ เช่น วรรคท้ายของเนื้อเพลงชาติไทยว่า ดุจถวายชัย ชโย. วรรคท้ายของเนื้อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ว่า ถาวรยศอยู่คู่ไทย เชิดชัย ชโย.