๗. ฯพณฯ

โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

          ฯพณฯ คำว่า ฯพณฯ ออกเสียงว่า พะ-นะ-ท่าน. แต่โบราณใช้ว่า พณหัวเจ้า หรือ พณหัวเจ้าท่าน, เป็นคำยกย่องที่ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อผู้ใหญ่ เช่น เมื่อเอ่ยชื่อหรือตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่. คำนี้ ได้มีหนังสือเวียนของกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว.๑๘๒/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๗ แจ้งทุกกระทรวงให้ทราบว่า คณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกการใช้คำว่า "ฯพณฯ" และต่อมาได้มีหนังสือเวียน ที่ นว. ๑๐๘/๒๔๘๘ แจ้งรัฐมนตรีทุกกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง ให้เลิกใช้คำว่า "ฯพณฯ" เว้นแต่ในกรณีพิเศษ อันเกี่ยวกับต่างประเทศเท่านั้น. แม้ว่าจะได้มีประกาศเลิกใช้แล้วถึง ๒ ครั้ง แต่คนทั่วไปก็ยังนิยมใช้คำว่า ฯพณฯ กันอยู่.