รายชื่อคนเลี้ยงไก่
1.นายสัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ เลขที่ 14
กลุ่มที่ 1
2.นายสุรศักดิ์ เข้มแข็ง เลขที่ 2
กลุ่มที่ 1
3.นายสกลภัทร ขวัญโำพชา เลขที่ 4
กลุ่มที่ 1
4.นายโอห์ม คงวาณิชยะพงษ์ เลขที่ 6
กลุ่มที่ 1
ชั้น ม.5/1 : โรงเรียนวัดราชโอรส