การเขียนย่อความ

การเขียนย่อความ คือ การเก็บเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ โดยตัดพลความที่จำเป็นออกไป

หลักเกณฑ์การย่อความ

1. อ่านข้อความที่จะย่อโดยละเอียด

2. แยกข้อความเป็นตอนๆ พยายามอ่านให้เข้าใจ แล้วจับใจความสำคัญของแต่ละตอน

3. นำใจความสำคัญของแต่ละตอนมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสำนวนของผู้ย่อเอง

4. เปลี่ยนสรรพนามจากบุรุษที่ 1,2 เป็นบุรุษที่ 3

5. ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ให้คงใช้คำราชาศัพท์นั้นไว้

6. ถ้าเป็นร้อยกรองต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้ว

7. ใจความที่ย่อแล้วความเขียนติดต่อกันไป ไม่ต้องย่อหน้าตามข้อความเดิม และการลำดับเรื่องอาจจะสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แบบขึ้นย่อความ

1. ย่อความเรียงร้อยแก้วธรรมดา ขึ้นต้นดังนี้
ย่อเรื่อง..............................................ของ(ชื่อผู้แต่ง)..........................................
จากหนังสือ....................................................หน้า..............ความว่า..........................

2. ย่อจดหมาย ขึ้นต้นดังนี้
จดหมายของ......................................................ถึง.............................................
ลงวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ...............ความว่า..................................................

3. ย่อคำประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง ระเบียบ ขึ้นต้นดังนี้
คำประกาศของ..............................................แก่................................................
ลงวันที่..........................................ความว่า .........................................................................

4. ย่อคำปราศรัย สุนทรพจน์ พระราชดำรัส ขึ้นต้นดังนี้
คำปราศรัยของ................................................แก่...............................................
เนื่องใน.....................................ทาง(สถานที่ สื่อที่กล่าว).......................................
ณ วันที่..........................................ความว่า .........................................................................

5. ย่อปาฐกถา คำบรรยาย คำสอน ขึ้นต้นดังนี้
คำบรรยายของ..........................................เรื่อง...................................................
แก่.........................................ที่............................................ณ วันที่...................................
เวลา..............................................ความว่า .........................................................................

6. ย่อคำประพันธ์ ขึ้นต้นดังนี้
คำประพันธ์ประเภท................................เรื่อง...................................................
ของ...................................ตอน.....................................ความว่า................................

ตัวอย่างการย่อความประเภทข่าว
นายไพจิตต์ สุทธิรางกูล เกษตรกรจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า พื้นที่ที่จังหวัดเชยงรายเป็นแหล่งที่ผลิตลิ้นจี่คุณภาพดีหลายอำเภอ จนเป็นพืชเศรษฐกิจประจำจังหวัดที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรปีละหลายร้อยล้านบาท ประกอบกับระยะนี้จะเป็นช่วงที่ลิ้นจี่อยู่ในช่วงที่กำลังจะออกดอก มักจะพบกับปัญหาหนอนกินช่อดอก ซึ่งตัวแก่ของหนอนชนิดนี้จะเป็นผีเสื้อ หากกางปีกจะยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ปีกคู่หน้าและคู่หลังมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบปีกน้ำตาลเข้ม กลางปีกคู่หน้ามีจุดสีดำเล็กๆข้างละหนึ่งจุด ตัวหนอนของผีเสื้อจะมีสีเขียวปนเทา ลายสีดำอ่อนตลอดตัว และมีขนขาวๆขึ้นอยู่ตามตัวทั่วไป
ระยะดักแด้ประมาณ 8-9 วัน ระยะเป็นหนอนประมาณ 11-14 วัน ตัวหนอนจะชักใยเอาช่อดอกลิ้นจี่มารวมกันเป็นกลุ่มหลวมๆ จะกัดกินจนเหลือแต่ก้าน หากระบาดมากอาจทำให้ม่ายได้รับผลผลิตลิ้นจี่เลย
นายสุพจน์ บุญธรรม นักวิชาการเกษตรชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอประกาศเตือนให้เกษตรกรได้หมั่นออกตรวจดูในบริเวณสวนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบตัวหนอนให้รีบทำลายเสีย หากมีมากเกินจนกว่าที่จะใช้วิธีจับทำลายได้แล้ว ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีเมธามิโคฟอส โมโนโครโตฟอส ตามอัตราที่แนะนำตามฉลากของสารเคมี ควรระวังในการฉีดพ่นบริเวณที่มีผึ้งธรรมชาติหรือผึ้งเลี้ยง เพราะ ผึ้งเป็นสัตว์ที่ช่วยผสมเกสร หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด ดังนั้นเพื่อให้มีผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาดี ควรหมั่นออกตรวจตราสวนเสียตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัด ทุกวันเวลาราชการ โทรศัพท์(053)711627-8

ความที่ย่อแล้ว
ข่าวการเกษตร เรื่องชาวสวนลิ้นจี่ที่ประสบปัญหาหนอนกินช่อดอก จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2539 ความว่า
เกษตรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงที่ลิ้นท่กำลังออกดอกและมักประส บปัญหาหนอนกินช่อดอก นักวิชาการเกษตรจึงเตือนให้เกษตรกรหมั่นตรวจตราสวนลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอ หากพบหนอนกินช่อดอกลิ้นจี่ให้หาทางกำจัดเสียโดยอาจฉีดพ่นด้วยสารเคมีตามความ จำเป็น แต่ควรระวังบริเวณที่มีผึ้ง ทั้งนี้ให้เกษตรกรสอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดได้ทุกวันเวลาราชการ